Algemene voorwaarden

Versie: 2.0
Datum: 01-06-2020

1        Toepasselijkheid

1.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij tussen CARTHAGO ICT B.V., hierna te noemen CARTHAGO en OPDRACHTGEVER goederen en/of diensten worden geleverd, of rechten worden overgedragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2        Op het moment van overhandiging of deponering treden deze Algemene Voorwaarden in de plaats van eventuele eerdere Algemene Voorwaarden van CARTHAGO, ook indien deze zijn vervat in afspraken of correspondentie.

1.3        Eventuele Inkoop- of Algemene Voorwaarden van OPDRACHTGEVER zijn niet van toepassing, tenzij, en voor zover, deze door CARTHAGO uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.4        Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg trachten een vervangende regeling te treffen.

2        Algemeen

2.1        Afwijking door een der partijen van wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

2.2        CARTHAGO zal slechts gehouden zijn een opdracht uit te voeren indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door CARTHAGO is geaccepteerd.

2.3        De rechten en verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn kunnen door OPDRACHTGEVER niet worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming van CARTHAGO.

2.4        Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de wederpartij hebben verkregen, en zij zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen.

2.5        Partijen zullen nimmer pogingen doen om elkaars personeel over te nemen. Ook is het OPDRACHTGEVER niet toegestaan uit dienst getreden medewerkers van CARTHAGO via derden in te zetten zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CARTHAGO.

2.6        OPDRACHTGEVER heeft niet het recht een medewerker van CARTHAGO, die aan een project bij OPDRACHTGEVER gewerkt heeft en uit dienst is getreden bij CARTHAGO, binnen een termijn van één jaar na uitdiensttreding van de medewerker in te zetten via derden.

2.7        OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor een juist gebruik en zo nodig beveiliging van alle goederen, waaronder begrepen gegevens, van CARTHAGO die OPDRACHTGEVER in het kader van een met CARTHAGO gesloten overeenkomst onder zich heeft. OPDRACHTGEVER kan ten aanzien van deze goederen geen rechten doen gelden noch rechten ontlenen aan hun enkele aanwezigheid.

2.8        Op alle overeenkomsten tussen CARTHAGO en OPDRACHTGEVER is het Nederlandse recht van toepassing.

3        Offerte, factuur en betaling

3.1        Alle door CARTHAGO gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van 4 (vier) weken.

3.2        Alle door CARTHAGO genoemde termijnen voor levering zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. CARTHAGO zal OPDRACHTGEVER zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van (vermoedelijke) overschrijding van de termijnen.

3.3        CARTHAGO is nimmer gehouden tot vergoeding van schade wegens overschrijding van de overeengekomen termijnen.

3.4        Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de betreffende overeenkomst geldende omstandigheden. In geval van onvoorziene aanmerkelijke veranderingen in het heersende systeem van indirecte belastingen voor of gedurende de uitvoering van een overeenkomst, heeft CARTHAGO het recht om de overeengekomen prijs zodanig aan te passen dat het ontstane nadeel geheel of gedeeltelijk wordt weggenomen.

3.5        Alle prijzen en bedragen luiden in Euro’s, en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

3.6        De facturen van CARTHAGO zullen door OPDRACHTGEVER worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities.

3.7        OPDRACHTGEVER zal binnen 30 dagen na factuurdatum betalen indien er geen betalingscondities zijn vermeld. Betaling zal, behoudens ingeval dwingend rechtelijk anders is bepaald, plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting.

3.8        Alle voor CARTHAGO uit een relatie met OPDRACHTGEVER voortvloeiende incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met een minimum van € 227,00 zijn voor rekening van OPDRACHTGEVER.

3.9        Indien OPDRACHTGEVER niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CARTHAGO zonder enige ingebrekestelling het recht OPDRACHTGEVER voor het gehele bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd de aan CARTHAGO verder toekomende rechten.

3.10      Carthago verklaart zijn verplichtingen jegens de Fiscus en de Bedrijfsvereniging stipt na te zullen komen en vrijwaart OPDRACHTGEVER van alle aanspraken en verplichtingen tot betaling van belastingen en/of premies, welke door Carthago verschuldigd zijn ter zake van de aan OPDRACHTGEVER verleende diensten.

4        Overmacht, wanprestatie en beëindiging.

4.1        CARTHAGO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, indien dit voor CARTHAGO redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van CARTHAGO ontstane veranderingen en buiten zijn risicosfeer liggende wijziging van de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Indien nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van CARTHAGO kan worden gevergd ten gevolge van overmacht of vergelijkbare omstandigheden, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort voor een periode van ten hoogste een jaar, waarna partijen in overleg treden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

4.2        Onder overmacht, als bedoeld in het vorige artikel, worden tevens stakingen begrepen, voor zover deze niet tegen het beleid van de onderneming van CARTHAGO zijn gericht, alsmede wanprestatie van toeleveranciers van CARTHAGO.

4.3        Voor wanprestatie (toerekenbare niet-nakoming) is CARTHAGO slechts aansprakelijk indien na deugdelijke ingebrekestelling door OPDRACHTGEVER de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd of ontbonden. Met betrekking tot in het kader van een tussen partijen gesloten (duur)overeenkomst reeds correct geleverde prestaties, heeft de ontbinding geen effect, tenzij OPDRACHTGEVER kan aantonen dat het reeds geleverde niet doeltreffend kan worden benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende prestaties.

4.4        In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding, blijven betalingsverplichtingen van OPDRACHTGEVER, welke vallen voor het tijdstip van de beëindiging, in stand.

4.5        Indien OPDRACHTGEVER surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt, dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, dan wel indien OPDRACHTGEVER rechtspersoonlijkheid bezit, bij ontbinding van deze rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat OPDRACHTGEVER niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft CARTHAGO het recht om zonder nadere ingebrekestelling alle met OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren door een schriftelijke verklaring, onverminderd andere aan CARTHAGO wettelijk toekomende middelen.

4.6        Indien OPDRACHTGEVER zijn verplichtingen jegens CARTHAGO niet nakomt na hiertoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan de uitvoering van de overeenkomst door CARTHAGO worden opgeschort.

5        Aansprakelijkheid

5.1        De aansprakelijkheid van CARTHAGO is beperkt tot die gevallen waarin dit in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt vermeld en tot letselschade of soortgelijke schade veroorzaakt door producten die door CARTHAGO zijn geproduceerd of geïmporteerd. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van CARTHAGO voor door OPDRACHTGEVER geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, voor zover dit niet strijdig is met de toepasselijke wettelijke voorschriften. De uitsluiting van alle aansprakelijkheid van CARTHAGO geldt voornamelijk ten aanzien van:

  • Juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voor de overeenkomst tot stand komt;
  • Schades die (mede) het gevolg zijn van het tekort schieten van OPDRACHTGEVER, waaronder begrepen het verstrekken van gebrekkige of onvolledige informatie;
  • Aansprakelijkheid van OPDRACHTGEVER jegens derden;
  • Bedrijfsschade of andere indirecte schade van OPDRACHTGEVER, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, of enige andere vorm van gevolgschade;
  • Aansprakelijkheid van CARTHAGO voor dood, letsel, of privé-zaakschade is uitgesloten indien OPDRACHTGEVER het door CARTHAGO geleverde gebruikt voor kritische toepassingen zonder CARTHAGO hierop voorafgaand aan de levering te wijzen.

5.2        Aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht van CARTHAGO zal nooit de waarde te boven gaan van de betreffende met OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst, met een maximum van € 45.378,00. Bij duurovereenkomsten zal het vast te stellen maximum bedrag nooit hoger zijn dan de prijs van de opgedragen werkzaamheden over de laatste drie maanden voor het ontstaan van de plicht tot schadevergoeding. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door CARTHAGO gecrediteerde bedragen.

5.3        CARTHAGO is, onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, niet gehouden tot vergoeding van schade indien de schade niet binnen 12 maanden na het ontstaan schriftelijk aan CARTHAGO is gemeld.

5.4        OPDRACHTGEVER zal CARTHAGO vrijwaren voor aanspraken van derden die in relatie staan met OPDRACHTGEVER, terzake van tussen CARTHAGO en OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomsten.

6        Garantie

6.1        CARTHAGO staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde, onverminderd de bij overeenkomst bepaalde garanties.

6.2        CARTHAGO garandeert dat de geleverde goederen of diensten zullen voldoen aan de specificaties die bij overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Deze garantie geldt, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, gedurende drie maanden en vangt aan op het moment van levering van de goederen of diensten aan OPDRACHTGEVER.

6.3        De garantie omvat herstel van fouten in geleverde programmatuur, mits de oorzaak niet te wijten is aan oneigenlijk of ondeskundig gebruik door OPDRACHTGEVER. De gegeven garanties vervallen indien er sprake is van het uitvoeren van wijzigingen aan het geleverde door anderen dan CARTHAGO, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARTHAGO. Aanpassing van programmatuur aan gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld wijziging in apparatuur of besturingssoftware waarmee de programmatuur samenwerkt), valt niet onder de garantie.

6.4        Voor door CARTHAGO van toeleveranciers betrokken apparatuur of programmatuur treedt de door de toeleverancier gegeven (fabrieks-)garantie in de plaats van de in de voorgaande bepalingen omschreven garanties van CARTHAGO.

7        Verwerking of afstand van rechten

7.1        Indien CARTHAGO nalaat de nakoming van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, af te dwingen, dan wel berust in de schending van een dergelijke bepaling door OPDRACHTGEVER, houdt dat niet in dat hij afstand doet van de hem met betrekking van de niet nakoming dan wel schending toekomende rechten.

8        Geschillen

8.1        Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

8.2        Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil, als bedoeld in artikel 8.1 wordt onderworpen aan arbitrage volgens een op te maken acte van compromis, of dat daarover een bindend advies wordt gevraagd.

9        Condities voor dienstverlening

9.1        OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de omschrijving van de aan CARTHAGO opgedragen dienstverlening en de te volgen procedures.

9.2        CARTHAGO zal de opgedragen dienstverlening zorgvuldig uitvoeren. OPDRACHTGEVER zal de voor de samenwerking noodzakelijke medewerking verlenen.

9.3        Indien de opgedragen dienstverlening tussentijds zodanig wijzigt dat de overeengekomen duur van de dienstverlening hierdoor wordt beïnvloed, dan zal OPDRACHTGEVER, CARTHAGO hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en alle kosten die hier uit voortvloeien voor zijn rekening nemen.

9.4        In geval de overeengekomen dienstverlening meer dan een half jaar zal voortduren, of heeft voortgeduurd, heeft CARTHAGO het recht om de overeengekomen prijs eens per half jaar aan te passen aan het heersende prijsniveau.

9.5        OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor de toe te passen administratie- en berekeningsmethoden. Indien OPDRACHTGEVER vanuit deze administratie niet het tegendeel kan aantonen gelden de op de facturen van CARTHAGO vermelde tijden en bedragen als juist.

9.6        Reistijden en kosten voor het woon/werkverkeer van de medewerkers van CARTHAGO zullen niet aan OPDRACHTGEVER in rekening worden gebracht.

9.7        Werkzaamheden verricht buiten de normale kantooruren, en extra reiskosten gemaakt in het kader van de opdracht dienen door OPDRACHTGEVER te worden vergoed tegen de door CARTHAGO gehanteerde tarieven. Uitvoering zal slechts geschieden in opdracht van de OPDRACHTGEVER.

9.8        Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van OPDRACHTGEVER uitgevoerd zullen worden, dan zal OPDRACHTGEVER aan de medewerkers van CARTHAGO voldoende ruimte en andere middelen verschaffen.

9.9        OPDRACHTGEVER zal CARTHAGO toegang verlenen tot de plaats of plaatsen waar de overeengekomen dienstverlening, of een gedeelte hiervan, dient te worden uitgevoerd.

9.10      CARTHAGO heeft het recht om, na overleg met OPDRACHTGEVER, de met de uitvoering van de dienstverlening belaste medewerkers door andere te vervangen, waarbij CARTHAGO de hierdoor ontstane kosten zal dragen.

9.11      CARTHAGO is niet verplicht om medewerkers die wegens ziekte niet in staat zijn de hen opgedragen dienstverlening uit te voeren, direct door anderen te vervangen indien het aannemelijk is dat de ziekte niet meer dan 10 werkdagen zal voortduren.

9.12      OPDRACHTGEVER heeft niet het recht om medewerkers van CARTHAGO opdrachten te geven, anders dan in de betreffende overeenkomst voorzien.

9.13      Indien aan een project wordt gewerkt door medewerkers van CARTHAGO en medewerkers van OPDRACHTGEVER of van derden, draagt CARTHAGO geen enkele verantwoordelijkheid voor de voortgang of de totstandkoming van dit project.

9.14      Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd worden, indien geen opzegging of vernieuwing plaatsvindt, automatisch per maand met een maand verlengd. De opzegging dient ten minste een gehele kalendermaand van tevoren te geschieden.

9.15      Voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor een bepaalde tijd of tegen een vaste prijs, geldt dat in geval van overschrijding het meerdere tegen de gebruikelijke tarieven van CARTHAGO in rekening wordt gebracht, indien het meerwerk op verzoek van OPDRACHTGEVER betreft; in alle overige gevallen geldt de helft van het gebruikelijke tarief.

9.16      Reclames omtrent direct waarneembare gebreken in de verrichte diensten dienen binnen tien dagen na het verrichten van betreffende diensten door CARTHAGO te zijn ontvangen. Na afloop van deze termijn kan OPDRACHTGEVER CARTHAGO niet meer aansprakelijk stellen voor dergelijke gebreken.

9.17      Alle rechten – waaronder begrepen eigendomsrecht, auteursrecht, octrooi, merkrecht, exploitatierecht, gebruiksrecht, en het recht van intellectuele eigendom – met betrekking tot hetgeen (mede) door de overeengekomen dienstverlening tot stand is gebracht, berusten bij OPDRACHTGEVER, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

9.18      OPDRACHTGEVER staat ervoor in dat indien de opgedragen werkzaamheden het aanvullen, uitbreiden of wijzigen van bij OPDRACHTGEVER in gebruik zijnde computerprogrammatuur inhoudt, dat OPDRACHTGEVER gerechtigd is de noodzakelijke wijzigingen in de (source van de) programmatuur te laten aanbrengen, hetzij als eigenaar/ auteursrechthebbende, hetzij op grond van een bevoegdheid die hij hiertoe van de eigenaar/ auteursrechthebbende heeft verkregen. OPDRACHTGEVER vrijwaart CARTHAGO voor aanspraken van derden terzake.

9.19      Gedurende de looptijd van opdrachten of enige verlenging daarvan alsmede gedurende een periode van 1 (één) jaar, gerekend vanaf de beëindiging van opdrachten of enige verlenging daarvan, zullen beide Partijen geen bij de betreffende opdrachten betrokken personeel van elkaar of bij derden ingehuurd, in dienst nemen, noch direct of indirect rechtstreekse zakelijke betrekkingen aangaan met elkaars of bij derden ingehuurd personeel, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij. Indien Partijen in gebreke blijven met correcte nakoming van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, verbeurt OPDRACHTGEVER/OPDRACHTNEMER een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk opeisbare, boete van vijf-en-twintigduizend euro (€ 25.000,00) per gebeurtenis evenals een boete van vijfhonderd euro (€ 500,00) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming of vergoeding van de door Partijen geleden schade.


Dienstverlening

Ethical hacking

Op de dienstverlening m.b.t. Ethical Hacking uitgevoerd door Carthago is de volgende disclaimer van toepassing: Disclaimer Ethical Hacking