Privacy policy

Carthago ICT heeft voor diverse categorieën data subjects een privacy verklaring.Privacy verklaring voor contactpersonen

1 Inleiding

Carthago ICT vindt privacy belangrijk. We zetten ons in om de privacy van alle personen die betrokken zijn bij de organisatie zo goed mogelijk te beschermen. Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. We leggen in onze privacyverklaring uit hoe we (bijzondere) persoonsgegevens verwerken.

2 Verwerken van persoonsgegevens

Het betreft hier persoonsgegevens van contactpersonen van relaties (prospects, klanten, partners en leveranciers) voor het uitvoeren van overeenkomsten en de daar aan verbonden verplichtingen richting de relatie en derden.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 • Voor en achternaam
 • e-mailadres
 • Functie
 • zakelijk mobiel en zakelijk telefoonnummer
 • locatiegegevens van de vestiging van de relatie.
 • bankrekeningnummer relatie
 • Als de contactpersoon toegang heeft tot een van onze informatiesystemen (testomgeving, DevOps) worden ook gebruikersnaam, wachtwoord en eventuele 2-weg-authentificatie gegevens opgeslagen.

3 Doeleinden van de verwerking

Carthago ICT verzamelt uw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die Carthago ICT met uw bedrijf gesloten heeft.
De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door Carthago ICT luiden als volgt:

 • contact met u te leggen en onderhouden (per post, telefonisch, videovergaderen, per e-mail);
 • toegang te verlenen tot informatiesystemen (test, projectbeheer, programmacode)
 • een juiste administratie en intern beheer te voeren;
 • het transport van goederen met u af te stemmen;
 • de producteisen met u vast te leggen en te bespreken;
 • u te informeren over eventuele relevante ontwikkelingen binnen Carthago ICT;
 • ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

Carthago ICT verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

 

4 Rechtsgronden verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

4.1 Uitvoering overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerkt Carthago ICT uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de verzameling/verwerking van gegevens zoals naam/functie contactpersoon, NAW-gegevens en bankrekeningnummer.

4.2 Voldoen aan wettelijke plicht

Carthago ICT verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke plichten. Denk aan de verzameling/verwerking van gegevens in het kader van het voldoen aan fiscale verplichtingen of administratieve verplichtingen.

4.3 Gerechtvaardigd belang 

Daarnaast kan de verwerking van uw persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Carthago ICT of van een derde.

 

5 Bewaartermijn van gegevens

Carthago ICT zal de gegevens bewaren gedurende vijf jaar na einde van de overeenkomst of afronding van de opdracht

Administratieve en fiscale gegevens bewaart Carthago ICT – conform de wettelijke bewaartermijn – vijf tot zeven jaar na uitvoering van de overeenkomst.

De bewaartermijn kan in voorkomende gevallen langer zijn, indien de betreffende gegevens langer relevant zijn en Carthago ICT daarbij gerechtvaardigde belangen heeft.

Als uitgangspunt hanteert Carthago ICT dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer uw persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, zal Carthago ICT deze verwijderen.

 

6 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Carthago ICT zal de persoonsgegevens binnen de interne organisatie verstrekken en indien nodig aan verwerkers of leveranciers voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

7 Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Carthago ICT op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

 

8 Beveiliging persoonsgegevens

Wij zetten ons in voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens. Zo zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde medewerkers. Verder zorgen we dat zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen, dat medewerkers alleen toegang hebben tot voor hun noodzakelijke informatie, dat onze software en hardware up-to-date gehouden wordt, dat regelmatig back-ups gemaakt worden en dat gevoelige informatie zo nodig extra versleuteld verwerkt wordt. Gegevens die niet langer nodig zijn en waarvoor de bewaartermijn is verstreken wordt verwijderd. Medewerkers van Carthago ICT tekenen een geheimhoudingsverklaring waarmee zij verklaren niet ongeoorloofd persoonsgegevens te delen met andere personen of organisaties. Ten slotte worden gegevens niet verwerkt buiten de EU.

 

9 Rechten van betrokken

9.1 Inleiding

Betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:

 • recht op rectificatie en aanvulling
 • recht op vergetelheid
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op beperking van de verwerking
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • In eerste instantie kunnen bezwaren ingediend worden bij Carthago ICT. Komen de betrokkene en Carthago ICT er samen niet uit, dan kan een klacht ingediend worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

9.2 Recht op rectificatie en aanvulling

Betrokkenen kunnen om rectificatie vragen als zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

9.3 Recht op vergetelheid

Betrokkenen hebben het recht om te vragen dat persoonsgegevens verwijderd worden. Dit kan op grond van de volgende redenen:

 • De gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.
 • De betrokkene heeft zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens ingetrokken.
 • De betrokkene heeft een absoluut recht van bezweer tegen ‘direct marketing’ en een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Stichting De Wederkerigheid.
 • Als blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.
 • Als de wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen is.

Gegevens worden niet verwijderd uit back-ups. In geval dat back-ups worden teruggezet, worden op dat moment eerder verwijderde gegevens opnieuw verwijderd. Daartoe wordt een lijst van verwijderde gegevens bijgehouden met een minimaal noodzakelijke referentie naar de te verwijderen gegevens.

9.4 Recht op dataportabiliteit

Carthago ICT draagt zorg dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. Daarin sluit Carthago ICT zoveel mogelijk aan bij de richtlijnen inzake het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

9.5 Recht op beperking van de verwerking

Betrokkenen hebben het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Dit kan op grond van de volgende redenen:

 • De betrokkene geeft aan dat de gegevens onjuist zijn. De gegevens mogen in dat geval niet gebruikt worden totdat deze gecontroleerd zijn.
 • De gegevens zijn niet meer nodig voor de organisatie maar de betrokkene heeft ze bijvoorbeeld nog wel nodig, bijvoorbeeld voor een rechtsvordering.

9.6 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Carthago ICT neemt geen geautomatiseerde besluitvorming.

 

10 Nieuwsbrief

Indien u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief, de CartUp, hebben we uw naam en een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. We slaan uw IP-adres op als technische maatregel om onze service te beschermen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt wanneer deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.


11 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

12 Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacyverklaring dan kunt u deze mailen naar john.leerentveld@carthago-ict.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carthago ICT verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Functionaris gegevensbescherming

Onze Functionaris Gegevensbescherming is John Leerentveld. Contactgegevens: informatiebeveiliging@carthago-ict.nl Telefoon 074-2455600 Onze organisatie is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder FG-nummer FG013559.